Home
Korean English
(SI unit)
English
(US unit)
 
회사소개 제품 라인-업 카다로그 작업 동영상 오시는길
 
미니 버켓

 
표준 버켓
  단위 1 ton 1.5 ~ 1.8 ton 2 ton 2.5 ton 3 ton 5 ton 8 ton
 사이드 커터 외폭 A mm 370 453 578 597 615 721 865
 나라시판 폭 B mm N/A 440 586 580 600 N/A N/A
 내폭 C mm 334 417 514 535 553 647 760
 반경 R1 mm 430 550 680 739 760 860 998
 중량 kg 28 56 90 105 110 150  
 용량 (ISO기준) m3 0.021 0.049 0.090 0.107 0.119 0.173 0.31
 투스 개수 ea 3 3 4 4 4 5 5
 사이드 커터 ea 용접식 용접식 볼트-너트
탈부착
볼트-너트
탈부착
볼트-너트
탈부착
볼트-너트
탈부착
볼트-너트
탈부착
 
협폭 버켓
  단위 1 ton 1.5 ~ 1.8 ton 2 ton 2.5 ton 3 ton 5 ton 8 ton
 사이드 커터 외폭 A mm N/A 245 292 329 355 368 520
 나라시판 폭 B mm 230 290 312 340 N/A N/A
 내폭 C mm 209 228 267 293 295 415
 반경 R1 mm 550 680 739 760 860 998
 중량 kg 38 57 71 78 107  
 용량 (ISO기준) m3 0.023 0.036 0.048 0.058 0.071 0.15
 투스 개수 ea 2 2 2 3 3 3
 사이드 커터 ea 용접식 볼트-너트
탈부착
볼트-너트
탈부착
볼트-너트
탈부착
볼트-너트
탈부착
볼트-너트
탈부착
 
광폭 버켓
  단위 1 ton 1.5 ~ 1.8 ton 2 ton 2.5 ton 3 ton 5 ton 8 ton
 사이드 커터 외폭 A mm N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 나라시판 폭 B mm 587 745 880 920 950
 내폭 C mm 541 699 827 875 896
 반경 R2 mm 532 742 753 742 853
 중량 kg 45 74 97 117 124
 용량 (ISO기준) m3 0.046 0.118 0.164 0.193 0.211
 투스 개수 ea N/A N/A N/A N/A N/A
 사이드 커터 ea N/A N/A N/A N/A N/A
 
   * 상기 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
   * 자세한 사항은 당사로 문의하십시오.
 
 
   (주)준씨에스 경기도 광명시 금오로794번길 13-1 (옥길동) 14297
Tel. 02.2068.5416   Fax.02.2615.5455   E-mail: marketing@juncs.co.kr